tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
Všeobecné obchodní podmínky

1.    Vydavatelství se zavazuje zaslat objednavateli bezplatně 2 výtisky časopisu ve lhůtě 14 dnů od vydání časopisu.
2.    Vydavatelství vystaví fakturu do 3 dnů od vydání objednaného titulu.
3.    Objednavatel je povinen uhradit fakturu vystavenou vydavatelstvím do 14 dnů od data jejího vystavení. Bankovní spojení vydavatelství bude uvedeno na faktuře.
4.    V případě omeškání objednavatele s úhradou faktury je vydavatelství oprávněno uplatňovat si vůči objednavateli úrok z omeškání ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den omeškání a zároveň nezařadit do připravovaných titulů další objednanou inzerci.
5.    Bankovní poplatky a případné kurzovní rozdíly spojené s úhradou faktury snáší objednavatel.
6.    Objednavatel může zaslat objednávku faxem nebo e-mailem, avšak do 5 dnů je povinen zaslat vydavatelství její originál doplněný podpisem.
7.    Reklamace se přijímají do 14 dnů od expedice titulu, v němž byl inzerát uveřejněn.
8.    Vydavatel si vyhrazuje právo neuveřejnit inzerát, který by byl v rozporu s etikou nebo by poškozoval zájmy vydavatele.
9.    Objednavatel bere na vědomí, že příplatek za požadované umístění je 10 % z ceny inzerce.
10.    Objednavatel bere na vědomí skutečnost, že storno poplatky za odstoupení od objednávky jsou:
a.    50 % při stornování před oficiální uzávěrkou objednávek daného čísla časopisu (podle edičního plánu),
b.    100 % při stornování po oficiální uzávěrce objednávek daného čísla časopisu (podle edičního plánu).
11.    V případě neuhrazení faktury v termínu splatnosti si vydavatel vyhrazuje právo na doúčtování poskytnuté slevy.
12.    V případě, že objednavatel nedodá podklady k inzerci do termínu uzávěrky daného titulu, vydavatel má právo použít podklady objednavatele uveřejněné v některém z předcházejících titulů.
13.    Objednavatel má právo na dvě rozsáhlé korektury podkladů k inzerci (např. změny v textu a grafice) ve zlomu. V případě dodání hotových inzertních podkladů objednavatelem vydavatelství JAGA nezodpovídá za jazykovou úpravu dané inzerce.
14.    Při uveřejnění inzerce klienta v titulech vydavatelství JAGA je výroba inzerce hrazena vydavatelem. Inzerát se tak stává majetkem vydavatelství. V případě zájmu o odkoupení inzerátu je cena výroby stanovena na 10 % ze základní ceny inzerce.
15.    Objednavatel zodpovídá za formální a obsahovou stránku objednaných inzerátů, jakož i za všechny škody, které mohou vzniknout vydavatelství nebo třetím osobám na základě informací uvedených v daných inzerátech nebo v souvislosti s nimi. Objednavatel dále vyhlašuje, že poskytuje-li fotografie a jiné obrazové a textové materiály třetích osob, má nezpochybnitelný souhlas k jejich uveřejnění.
16.    Vydavatel nezodpovídá za kvalitu uveřejněné inzerce v případě dodání jiného podkladu a zároveň nezodpovídá za kvalitu v případě nedodání digitálního nátisku.

Podklady pro inzerci

• PDF s rozlišením 300 dpi, barevnost CMYK
• soubory pro PC ve formátech: TIF, EPS, CDR, PDF, JPG
• média: CD, DVD, mail, USB, FTP server